Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vigro Import groothandel

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vigro Import zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Vigro Import zijn vrijblijvend en Vigro Import behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vigro Import. Vigro Import is ten alle tijden gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Vigro Import kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Na aanmelding van de klant via het contactformulier wordt na acceptatie aan de klant een prijslijst toegezonden en bij cash and carry de prijzen in de groothandel getoond/gemeld

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele bijkomende bankkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling bij de groothandel dient zoveel mogelijk te geschieden per pin of contant. Bij instemming van Vigro Import wordt geleverd op factuur. Betaling binnen Nederland en Europa dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt ook voor het verzenden van pakketten. De geleverde goederen blijven ten alle tijden eigendom van Vigro Import totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

De verzendkosten worden vastgesteld/gelijkgesteld aan de tarieven die door Vigro Import door de postbedrijven wordt berekend en vermeerderd met BTW

Artikel 5. Levering

Vanaf de groothandel
Na betaling of overeenstemming voor te leveren goederen binnen de boven vermelde factuurdatum kunnen de goederen direct worden meegenomen.

Pakketten:
Levering door Vigro Import vindt plaats op het tijdstip waarop de factuur betaald is of overeengekomen is dat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan worden voldaan. De levering van pakketten vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen voor NL, tenzij door Vigro Import anders is aangegeven/of de goederen nog niet gereed zijn voor verzending. Voor bestellingen naar België en andere Europese landen geld een termijn van geregeld 8 werkdagen.
Vigro Import is niet verantwoordelijk voor het feit dat de postbedrijf er langer over doet om uw bestelling bij u op het aangegeven adres te bezorgen door verschillende oorzaken. Ook is Vigro Import niet verantwoordelijk voor fouten m.b.t. de postbezorging of het zoekraken van pakketten. Wel zal de hoogst mogelijke inspanning worden geleverd om het pakket alsnog bezorgd te krijgen.

Indien levering niet tijdig plaats vindt uitgezonderd de overmachtssituaties zoals hierboven beschreven binnen de gestelde termijn , dan ontvangt u binnen 4 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of per email mededeling daarvan te doen aan Vigro Import. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het door u opgegeven afleveradres door de klant.. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 6. Garantie

Vigro Import garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Klachten Indien de klant een klacht heeft over een product, moet deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk na 3 werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Vigro Import.
Indien een klacht gegrond is, zal Vigro Import het product vergoeden of ruilen voor een nieuw product. De klacht dient schriftelijk of per email te worden gedaan.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en Door Vigro Import ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig 14 dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (retourzending) komen voor rekening van de klant.

Uitgesloten van retourrecht genoemd in dit artikel geldt in de volgende gevallen:

Artikelen die speciaal op bestelling voor de klant zijn gemaakt.
Producten waarvan de originele verpakking is verbroken (indien van toepassing)
Producten die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd zijn door de klant
Producten gemaakt van hout en gescheurd zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Vigro Import is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de groothandel.

Vigro Import is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke is ontstaan tijdens het vervoer van uw product via een postbedrijf.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vigro Import verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Vigro Import in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vigro Import gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vigro Import kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vigro Import, dan wel tussen Vigro Import en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vigro Import is Vigro Import niet aansprakelijk.
Artikel 11. Geheimhouding
Vigro is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van haar klanten.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak.
Vigro verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, uitgezonderd hierop het incasseren van openstaande facturen via een incassobureau
Zie ook hiervoor de pagina: Privacy.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Inschrijving KVK

Vigro Import is en staat sinds 1994 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 27235866.